Anbi gegevens

ANBI-gegevens

Naam en adres gegevens:
Stichting Grebbelinie in het vizier/Vrienden van Hoeve de Beek
KvK nummer 32111362 RSIN/fiscaal nummer ANBI 815347923
Postadres Brinkkanterweg 23A, 3931 PJ Woudenberg
Telefoon 033-2772557
E-mail: info@grebbelinieinhetvizier.nl

Doelstelling
Leerlingen van (basis)scholen, recreanten en ingezetenen van de gemeente Woudenberg en omliggende gemeenten, kennis laten maken met de historische, strategische en ecologische waarde van de Grebbelinie als bijzonder erfgoed en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
De Stichting bezit en beheert het Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel om de recente geschiedenis o.a. die van W.O. II levendig te houden. Het kernthema luidt “Opdat wij niet vergeten”. Het Educatief Centrum omvat een geheel door vrijwilligers onderhouden binnen- en buitenexpositie. Jaarlijks worden de groepen 8 van de basisscholen in de regio uitgenodigd om deel te nemen aan het lesprogramma, dat het kernthema draagt. Gestreefd wordt naar erkenning van de locatie als bezoekerscentrum op de Grebbelinie die loopt van Rhenen tot Bunschoten-Spakenburg.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 6 leden, die via coöptatie worden benoemd. Bestuursleden treden af volgens rooster en zijn terstond herkiesbaar.

Namen en functie bestuurders
J.C. Schreuder, voorzitter
C.M.L. Ploeg-van Manen, secretaris
J. Schreuder, penningmeester
H. Morren, coördinator vrijwilligers
F. Vos, P.R.
F. Niermeijer, arsenaalbeheerder
De stichting heeft geen werknemers in dienst, doch maakt gebruik van de diensten van vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslag activiteiten
Ook in het jaar 2018 zijn onze vrijwilligers doende geweest met het (buiten) onderhoud van ons gebouw en ook het onderhoud aan de loopgraaf. Om met name de loopgraaf veilig te kunnen gebruiken zal er in 2019 groot onderhoud aan gepleegd moeten worden.
De financiering van de renovatie baart ons zorgen. Er worden gesprekken met derden gevoerd om daar een oplossing voor te vinden.

In 2018 zijn de opbrengsten lager dan in 2017.
We werken aan meer publiciteit op campings, VVV’s en recreatiebedrijven. Voor de scholen maken wij naast het bestaande, ook een nieuw les programma.
Ook zijn de openingstijden van het museum uitgebreid waardoor er hopelijk meer “losse” bezoekers (passanten) ons museum aandoen. Ondanks de lagere bezoekers aantallen zijn de financiële resultaten niet minder dan in 2017. Dit komt o.a. door lagere kosten voor tentoonstellingen en terugontvangen griffie rechten.

Zorgen hebben wij over ons aantal vrijwilligers. Er komen weinig nieuwe vrijwilligers bij. En het zijn juist deze mensen die via museumdienst en/of de lesprogramma’s voor de scholen ons uitgangspunt moeten uitdragen “OPDAT WIJ NIET VERGETEN”.

Als bestuur willen wij onze dank uitspreken naar al onze bevlogen vrijwilligers.
Zonder hen kunnen wij niet.

Financiële gegevens

Balans per 31-12-2018
ACTIVAPASSIVA
Materiële vaste activa Stichtingsvermogen17.969,=
Bedrijfsgebouwen en -terreinen38.250,=  
Inventaris5,=Voorzieningen12.613,=
 38.255,=  
Vlottende activa Langlopende schulden22.000,=
Voorraad boeken386,=  
Belastingen en premies sociale verzekeringen4,=Aflossingsverplichtingen langlopende schulden2000,=
Vorderingen766,=Overlopende passiva771,=
Liquide middelen   
Bank en kas15.942,=  
 55.353,= 55.353,=

Toelichting balans
Activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen betreft het in 2016 in eigendom verkregen onroerend goed. De investering is deels verrekend met de ontvangen subsidies. De inventaris bestaande uit kasten, vitrines en verdere inrichting is tot € 5, — afgeschreven. De voorraad boeken betreft de voor verkoop bestemde exemplaren van o.a.  “De Grebbelinie van onder tot boven”.

Passiva
De voorzieningen zijn bestemd voor toekomstige aanpassingen aan het Centrum. Langlopende schulden betreft de opgenomen hypothecaire geldlening.  Kortlopende schulden betreffen nog te betalen bedragen aan crediteuren.

Staat van baten en lasten 2018
BATENLASTEN
Opbrengsten scholen2.398,=Coördinatiekosten525,=
Opbrengsten bezoekers4.717,=Huisvestingskosten3.908,=
Opbrengsten boeken278,=Publiciteitskosten778,=
Donaties en sponsoring940,=Algemene kosten868,=
Diversen831,=Afschrijvingen750,=
  Financiële lasten900,=
  Mutatie voorraad boeken244,=
  Resultaat1.191,=
 9.164,= 9.164,=

Toelichting staat van baten en lasten
Baten
Onder educatieproject zijn de bijdragen van de scholen voor deelname aan het lesprogramma verantwoord.
Entreegelden betreft de bijdragen van bezoekers van het museum.
Verkoop boeken betreft het nettoresultaat van o.a. het in eigen beheer uitgegeven boek “De Grebbelinie van onder tot boven”.
Donaties en sponsoring betreft ontvangen donaties o.a. van de “Vrienden van Stichting Grebbelinie in het vizier”.

Lasten
Coördinatiekosten zijn vergoede onkosten gemaakt door het bestuur en vrijwilligers.
Huisvestingskosten betreffen huur, energiekosten en gemeentelijke belastingen.
Publiciteitskosten zijn uitgaven p.r. materiaal en onderhoud van de website.
Algemene kosten betreffende administratie- en bureaukosten.
Overige personeelskosten zijn gemaakt voor de aanschaf van bedrijfskleding.
Financiële lasten betreft betaalde rente lening
Het resultaat is toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Bijgewerkt 10 juli 2019

Agenda

 

Info: Avondwandelingen 

Info: Rondleidingen

Info: Fietstocht met gids

 

 

 

Vriend worden?

Grebbelinie in het Vizier heeft al

50 !!! vrienden!

Vriend worden van

"Grebbelinie in het Vizier"?

Kosten per jaar: €15

Ja, ik wil vriend worden!