ANBI-gegevens

Naam en adres gegevens:
Stichting Grebbelinie in het vizier
KvK nummer 32111362 RSIN/fiscaal nummer ANBI 815347923
Postadres Brinkkanterweg 23A, 3931 PJ Woudenberg
Telefoon: 033-2771866 GSM: 06 82 32 64 41 (M. Seijdell)
E-mail: info@grebbelinieinhetvizier.nl

Doelstelling
Leerlingen van (basis)scholen, recreanten en ingezetenen van de gemeente Woudenberg en omliggende gemeenten, kennis laten maken met de historische, strategische en ecologische waarde van de Grebbelinie als bijzonder erfgoed en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
De Stichting bezit en beheert het Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel om de recente geschiedenis o.a. die van W.O. II levendig te houden. Het kernthema luidt “Opdat wij niet vergeten”. Het Educatief Centrum omvat een geheel door vrijwilligers onderhouden binnen- en buitenexpositie. Jaarlijks worden de groepen 8 van de basisscholen in de regio uitgenodigd om deel te nemen aan het lesprogramma, dat het kernthema draagt. Gestreefd wordt naar erkenning van de locatie als bezoekerscentrum op de Grebbelinie die loopt van Rhenen tot Bunschoten-Spakenburg.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 5 leden, die via coöptatie worden benoemd. Bestuursleden treden af volgens rooster en zijn terstond herkiesbaar.

Namen en functie bestuurders
J.C. Schreuder, voorzitter
C.M.L. Ploeg-van Manen, secretaris
J. Schreuder, penningmeester
H. Morren, coördinator vrijwilligers
F. Vos, P.R.
De stichting heeft geen werknemers in dienst, doch maakt gebruik van de diensten van vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.
In 2021 waren de opbrengsten weer iets hoger dan in 2020.
Gelukkig bleef een een groot deel van de donaties op peil.
Door deze ontwikkelingen was het het resultaat van 2021 €2000,– hoger dan in 2020.
Reserven voor toekomstig groot onderhoud gaat nog maar minimaal.


Zorgen hebben wij over ons aantal vrijwilligers. Er komen (te) weinig nieuwe mensen bij. En het zijn juist deze mensen die via museumdienst en/of lesprogramma’s voor de scholen ons uitgangspunt uitdragen:

OPDAT WIJ NIET VERGETEN

Als bestuur willen wij onze dank uitspreken naar al onze bevlogen vrijwilligers. Zonder hen kunnen wij niet.

Financiële gegevens

Balans per 31-12-2021
ACTIVAPASSIVA
Materiële vaste activa Stichtingsvermogen24753,=
Bedrijfsgebouwen en -terreinen3600,=  
Inventaris1466,=Voorzieningen12.613,=
Vlottende activa Langlopende schulden15.000,=
Voorraad boeken198,=  
Kortlopende schuld5061,=
Vorderingen54,=
Liquide middelen   
Bank en kas19721,=  
 Totaal57427,= 57427,=

Toelichting balans
Activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen betreft het in 2016 in eigendom verkregen onroerend goed. De investering is deels verrekend met de ontvangen subsidies. De inventaris bestaande uit kasten, vitrines en verdere inrichting is tot € 5, — afgeschreven. Nieuw aangeschafte inventaris is op de balans opgenomen voor de aankoopprijs. Dit betreft vooral museumstukken. Hierop is niet afgeschreven. De voorraad boeken betreft de voor verkoop bestemde exemplaren van o.a.  “De Grebbelinie van onder tot boven”.

Passiva
De voorzieningen zijn bestemd voor toekomstige aanpassingen aan het Centrum. Langlopende schulden betreft de opgenomen hypothecaire geldlening.  Kortlopende schulden betreffen nog te betalen bedragen aan crediteuren.

Staat van baten en lasten 2021
BATEN LASTEN
Opbrengsten scholen565,=Coördinatiekosten854,=
Opbrengsten bezoekers6084,=Huisvestingskosten3817,=
Opbrengsten boeken63,=Publiciteitskosten104,=
Donaties en sponsoring2304,=Algemene kosten183,=
Afschrijvingen750,=
  Rente620,=
  Resultaat2688,=
 Totaal:9016,= 9016,=

Toelichting staat van baten en lasten
Baten
Onder opbrengst scholen zijn de bijdragen van de scholen voor deelname aan het lesprogramma verantwoord.
Opbrengst bezoekers betreft de bijdragen van bezoekers en groepen aan het museum.
Opbrengsten boeken betreft het nettoresultaat van o.a. het in eigen beheer uitgegeven boek “De Grebbelinie van onder tot boven”.
Donaties en sponsoring betreft ontvangen donaties o.a. van de “Vrienden van Stichting Grebbelinie in het vizier”.

Lasten
Coördinatiekosten zijn vergoede onkosten gemaakt door het bestuur en vrijwilligers.
Huisvestingskosten betreffen huur, energiekosten en gemeentelijke belastingen.
Publiciteitskosten zijn uitgaven p.r. materiaal en onderhoud van de website.
Algemene kosten betreffende administratie- en bureaukosten.
Overige personeelskosten zijn gemaakt voor de aanschaf van bedrijfskleding.
Financiële lasten betreft betaalde rente en kosten van de rekeningcourant.
Het resultaat is toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Bijgewerkt 31 maart 2023

Agenda

 

Info: Avondwandelingen 

Info: Rondleidingen

Info: Fietstocht met gids

 

 

 

Vriend worden?

Grebbelinie in het Vizier heeft al

50 !!! vrienden!

Vriend worden van

"Grebbelinie in het Vizier"?

Kosten per jaar: €15

Ja, ik wil vriend worden!